Disclaimer

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

ข้อมูลประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ บทความ รวมจนถึงโฆษณาต่างๆทั้งหมดที่ได้อยู่ในเว็บไซต์ “Patcharapa.com” ในบางครั้งอาจไม่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง หรืออาจมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง รวมไปถึงความน่าเชื่อถือหรือที่มาต่างๆ หรือความคิดเห็นส่วนตัวใดๆผ่านทางงทางเว็บไซต์หรือได้บุคคลที่สาม โดยได้ทำการแสดงออกมาในรูปแบบของข้อความหรือข้อมูลรูปภาพซึ่งได้ถูกแสดงในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องกับสิ่งต่างๆของเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ทุกกรณี เพราะท่านควรรับทราบได้ด้วยตนเองว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ ทั้งในส่วนของความคิดเห็น คำแนะนำ วีดีโอ รูปภาพ รวมถึงข้อความในบทความต่าง ๆ เพราะจะอยู่กับตัวท่านเองทั้งหมดทั้งสิ้น เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่มีแนวทางสำหรับคอยให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านของการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าถึงเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในเว็บไซต์อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าอาจมีผลการวิจัยใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาในอนาคต จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เดิม เกิดความผิดพลาดหรือแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงหรือในเวลาปัจจุบันเป็นไปได้เสมอ ซึ่งทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำการรับผิดชอบถึงผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามทั้งหมด หากเกิดพบปัญหาต่างๆ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อเริ่มทำการแก้ไขปรับปรุงใหม่ได้ที่ ติดต่อเรา