(dehydroacetic acid) กรดดีไฮโดรอะซิติก คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

  0
  5949
  ส่วนประกอบ เครื่องสำอาง ครีม

  (dehydroacetic acid) กรดดีไฮโดรอะซิติก

  เป็นสารกันเสียสังเคราะห์ ใช้ในปริมาณ 0.6% หรือน้อยกว่านี้ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยกรดดีไฮโดรอะซิติก มีลักษณะเป็นผงครีมผลึกสีขาว บางครั้งมันถูกนำมาใช้ในรูปแบบของเกลือ (หรือที่เรียกว่า โซเดียม ดีไฮโดรอะซิติก) ซึ่งมันสามารถละลายน้ำได้ดีกว่าในสูตรของเครื่องสำอางบางประเภท และกรดดีไฮโดรอะซิติก จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเชื้อรา

  ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

  ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

  |    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |