ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (W)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ปานกลาง walnut extract
ดี walnut oil
ปานกลาง walnut shell powder
ดี water
ปานกลาง watercress extract
ดีมาก watermelon fruit extract
ดี wheat amino acids
ดี wheat germ glycerides
ดี wheat germ oil
ดี wheat protein
ดี whey protein
ปานกลาง white nettle
ต่ำ white oak bark extract
ดีมาก white tea leaf extract
ดี white willow
ต่ำ wild ginger
ดี willow bark
ดีมาก willow herb
ต่ำ wintergreen oil
ต่ำ witch hazel