Glyceryl Rosinate คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

ส่วนประกอบ เครื่องสำอาง ครีม

Glyceryl Rosinate คืออะไร?

เป็นเอสเตอร์ของกรดสายยาว ซึ่งได้มาจากส่วนผสมจากพืชที่รู้จักกันในชื่อ Rosin  มันทำหน้าที่เป็นสารปรับสภาพผิว สารลดแรงตึงผิว และอิมัลซิไฟเออร์ ซึ่งถือว่าปลอดภัยในการใช้ในเครื่องสำอาง นอกจากนี้ Glyceyl rosinate ส่วนใหญ่มักจะใช้เมื่อต้องการให้น้ำมันยังคงอยู่ในสารละลายที่เป็นน้ำ และยังใช้ในเครื่องดื่มอีกด้วย

ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |